Co to jest 3% i jak mogę z tego korzystać

 

Wystawcą i właścicielem karty bonusowej 3% zwaną dalej kartą, jest AFX net.pl Agnieszka Jantczak, 94-104 Łódź, ul. Obywatelska 102/104, NIP 982-003-99-97 zwanym dalej AFX.

Karta jest wydawana jednorazowo i nie podlega wymianie, chyba że ulegnie uszkodzeniu.

Karta jest ważna od dnia wydania do dnia końca trwania programu.

Karta będzie wydawana wyłącznie przedsiębiorcom dokonującym transakcji handlowych z AFX. Uczestnikiem programu może być wyłącznie przedsiębiorca, który co najmniej raz dokonał transakcji handlowej z AFX.

Program zostaje uruchomiony na czas nieokreślony. 

Wraz z wydaniem karty bonusowej zostanie uruchomione wirtualne indywidualne konto klienta.

Do konta przypisane będą następujące dane klienta 

Zasilanie konta odbywać się będzie w chwili zaksięgowania płatności z każdej wystawionej przez AFX faktury na firmę bądź osobę do której karta i konto są przypisane.

Z każdą opłaconą fakturą stan konta zostanie powiększony o 3% wartości netto faktury, a uzbierane środki mogą zostać wydane w dowolnej chwili na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Do konta nie są przypisywane środki zapłacone nie w ramach prowadzonej przez klienta działalności gospodarczej.

Informacje o stanie konta będą udzielane na pisemne bądź mailowo na życzenie Klienta w terminie 24 godzin (nie wliczając sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych).

Uzbierane środki na koncie mogą być przeznaczone tylko na produkty z oferty handlowej AFX.

Jeżeli wartość produktu jest wyższa niż stan konta bonusowego, wówczas zamawiający jest zobowiązany do pokrycie różnicy w kwocie. 

Posiadacz karty, któremu bezpodstawnie odmówiono skorzystania z programu, zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie AFX mailowo na adres: info@afx.net.pl celem wyjaśnienia sytuacji.

Rabat przysługujący użytkownikom karty nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi w AFX.

AFX ma prawo zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny. Zmiany regulaminu można dokonać poprzez zamieszczenie o niej informacji na stronie internetowej AFX lub przesłanie o niej informacji do uczestników programu wiadomością e-mail. Zmiana wchodzi w życie w terminie 7 dni od jej opublikowania. Jeśli klient zmiany nie akceptuje zobowiązany jest o tym poinformować AFX co najmniej poprzez e-mail na adres info@afx.net.pl. Brak akceptacji zmiany oznacza rezygnację z uczestnictwa w programie.

Posiadacz karty zobowiązany jest do zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

Co w przypadku zakończenia programu?

Program może zostać zawieszony lub zakończony bez podania przyczyny. Na 30 dni przed datą zakończenia Programu AFX poinformuje o tym fakcie wysyłając do Partnera e-mail.

W przypadku zakończenia programu, posiadacz karty jest zobowiązany do zrealizowania uzbieranych środków na koncie w terminie 6 m-cy licząc od dnia zakończenia programu.

Uzbierane środki nie zrealizowane w terminie 6 m-cy licząc od dnia zakończenia programu zostaną utracone a konto usunięte.

 

Postanowienia końcowe 

Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy AFX  a Klientem będzie Sąd miejsca siedziby AFX net.pl Agnieszka Jantczak.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Serwis www.afx.net.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych oraz dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. i akceptuję.